Σε αυτές τις σελίδες θα αποτυπώσουμε την βιοποικιλότητα της περιοχής του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς κατά τις επισκέψεις των φοιτητών του Μαθήματος της Ζωικής Ποικιλότητας του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ. Θα προσθέτουμε πληροφορίες για την περιοχή, τις απειλές, το πρόγραμμα καταγραφής των ειδών καθώς και φωτογραφικό υλικό σχετικό με τις επισκέψεις μας.

Η σελίδα του ΦΔ είναι η http://www.strofylianationalpark.gr/index.php/el/

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith